خشایار

دادجو

دستان

ذوالئون

رأفت الله

خشتود

دادفر

دعیل

ر

رافِد

خضر

دادگر

دلاور

راتین 

رافع

خطیب

دادمهر

دلیر

راثین

راكع

خف

دادور

دوستار

راحم

رام

خلیل

دارا

دوست دار

راد

رامان

خلیل الرحمان

داراب

دها

رادان

رامبد

خلیل الله

داریا

دهقان

رادبُد

رامتین

خلیل محمد

داریان

دیار

رادبَرزین

رامسین

خوارزم

داریس

دیاكو

رادبه

رامفر

خورداد

داریو

دیان

رادِف

رامك

خورشاد

داریوش

دیاتوش

رادفر

رامند

خوش روز

داژیار

دیباج

رادمان

رامی

خوش زاد

داعی

دیدار

رادمرد

رامیاد

خوشناو

دامون

دین به

رادمن

رامیار

خوشنوا

دانا

دیندار

رادمنش

رامین

خوشنواز

دانادل

دینور

رادمهر

راوش

راوی

رسول

رویین مهر

زرار

س

راویز

رشاد

رویین تن

زُراره

ساتراپ

راهبر

رشتاك

رَهاد

زربان

ساتیار

راهجو

ركشنان

رِهام الدین

زرتشت

ساجد

راهوار

رشنواد

رَهان

زردشت

سادِن

رایان

رشید

رَهبان

زرمهر

سادیار

رائد

رشید الدین

ره بین

زرنگار

سارنگ

رائف

رضا

رهنما

زرنوش

سارو

رایكا

رضا علی

رهور

زروان

سارویه