تیران

جرجیس

جهانگرد

حِسام الدین

حمیدعلی

تیران

جریر

جهانگیر

حِسام الله

حنان

تیرئد

جستان

جهانور

حِسام رضا

حنظله

تیرداد

جعفر

جیحون

حِسان

حنیف

تیرگان

جعفر صادق

چ

حسن

حنیف رضا

تیمور

جلال

چابك

حسن رضا

حنین

تیوان

جلال الدین

چالاك

حسن علی

حیان

ث

جلایر

چاووش

حَسون

حیدر

ثاقب

جلیل

چِكاد

حسیب

حیدر علی

ثامر

جلیل الدین

چَمران

حسین

خ

ثامن

جمال

چیره

حسین رضا

خاتم

ثنا الله

جمال الدین

ح

حسین سالار

خالد

خالق

خوشیار

دانش

دینوند

رادنیك

خیبر

خیام

دانشور

دینیاد

رادوین

خدیو

خیرالله

داننده

دینیار

رادین

خرداد

د

دانوش

دیهیم

رازبین

خردادبه

داتام

دانیار

ذ

رازدار

خردمند

داتامیس

دانیال

ذاكر

رازمهر

خردیار

داتیس

داور

ذبیح

رازی

خرسند

دادآفرید

داوود

ذبیح الله

راژان

خرم

دادآفرین

داوود رضا

ذكا

راژور

خرم شاد

دادآور

داوین

ذكرالله

راستین

خروشان

دادار

دایا

ذكری

راسم

خستو

دادبخش

درفش

ذوالفقار

راشد

خسرو

دادبه

درود

ذوالقدر

راشِن

حسروپرویز

دادبین

دریادل

ذوالنور

راغب