بَهاور

بَهمنیار

پاك مهر

پوریا مین

ترخان

بِهبُد

بِهناد

پاكنام

پوشنگ

تقی

بِهیود

بِهنام

پاكیار

پولاد

تكاور

بِهتاش

 بِهنود

پایا

پویا

تكین

بِهداد

بِهنیا

پایار

پویان

تَمیم

بِهدوست

بِهوند

پایدار

پَهلبد

توان

بِه دین

بِهیاد

پایور

پهلوان

توانا

بِهراد

بِهین

پدرام

پَیام

توحید

تورال

ثوبان

جمزاد

حاتم

حسین طاها (طه)

نورج

ج

جمشید

حاجات

حسینعلی

توس

جابان

جمیل

حاذق

حسین فرید

توفان

جابر

جناده

حارث

حسین مهدی

توفیق

جاماس

جنید

حارس

حشمت الله

توكان

جاماسب

جواد

حازم

حصین

توكل

جامی

جواد رضا

حاصل

حفیظ الله

توماج

جان افزا

جوان

حافظ

حكمت

تهماسب

جانبخش

جوانشیر

حامد

حكیم

تهمان

جان پرور

جوانمرد

حامد حسین

حلیم

تهمتن

جانمهر

جوشن

حامی

حماد

تهمورث

جانیار

جویا

حبیب

حماس

تهمورس

جاودان

جویان

حبیب الله

حمد

تهمین

جاوید

جهاد

حجت

حمدالله

تیران

جاویدان

جهان بخت

حجت الله

حمزه

تیرئد

جاهد

جهان بخش

حُدیر

حمود

تیرداد

جبار

جهان بین

حُر

حمید

تیرگان

جبرئیل

جهان جو

حُریف

حمیدالدین

تیمور

جبریل

جهاندار

حِسام

حمیدرضا