امیر هومان

اَنوش

ایلمان

بخشایش

بُریر

امیر هومن

اَنوشروان

ایلیا

بدرام

بزرگ

امیر یاسین

انوشیروان

ایلیاد

بدیع

بزرگمهر

بَسام

بهراز

بِهین مهر

پدیدار

پیر مهر

بِستام

بَهرام

بیان الله

پَرتام

پیروز

بُستور

بَهرامن

بیدار

پَرشان

پیروزان

بَسیم

بَهرمَان

بیدل

پَرمان

پیشرو

بَشار

بِهرنگ

بیژن

پرویز

پیغام

بِشر

بِهروان

بینش

پَرهام

پیلتن

بَشوتن

بِهرود

پ

پَریس

پیما

بَشیر

بِهروز

پادر

پِژمان

ت

بَصیر

بِهروزان

پارسا

پِژواك

تابان مهر

بَقا

بَهره مند

پارساكیا

پژوتن

تابش

بَكتاش

بَهره ور

پارسا مهر

پژوهان

تاج الدین

بِلال

بِهزاد

پارسان

پَشوتن

تاراز

بَلیان

بِهستون

پارسوا

پَنام

تارخ

بنان

بِهسود

پارسیا

پناه

تارك

بِنیام

بِهشاد

پارسین

پندار

تانیش

بِنیامین

بهفام 

پارسینا

پوربه

تائب

بنیان

بِهفر

پاشا

پورسام

تایماز

بورمَند

بِهكام

پاكان

پورسینا

تای نور

به آئین

بُهلول

پاكباز

پورشا

تَجلّی

بَها

بَهمن

پاكداد

پورشان

تحسین

بَهالدین

بَهمن داد

پاكدل

پورنا

تُخشا

بَهادر

بَهمن زاد

پاكرای

پوریا

تَدین

بَهامین

بِهمنش

پاكسار

پوریا مهر

تُراب