امیر منصور

امیر یعقوب

اورامان

ایمان

بَرازان

امیر مهبد

امیر یل

اورامن

ایمن

بَرازمان

امیر مهدی

امیر یوسف

اورمان

ایّوب

بَرازنده

امیر مِهراد

امیر عباس

اورند

ایهاب

بَرانوش

امیر مِهراس

امین

اورنگ

ب

بردان

امیر مهرداد

امین ابراهیم

اوریا

بابك

بردبار

امیر مهیار

امین احمد

اوژن

باتیس

بَردیا

امیر میعاد

امین الدین

اَوستا

باراد

بُرزان

امیر میكائیل

امین الله

اویس

باربد

بُرزو

امیر ناصر

امین پارسا

اهورا

بارزان

بُرزویه

امیر نیكان

امین پاشا

اَیاز

بارمان

بَرزین

امیر نیما

امین حسین

ایرج

بازیار

بَرزین مهر

امیر والا

امین رحمان

ایرمان

باستان

بَرسام

امیر وحید

امین رضا

ایزدبخش

باسطِ

بَرشام

امیر وصال

امین سالار

ایزدداد

باسِل

بُركان

امیر وفا

امین سجاد

ایزدگشسب

باسم

بَركت

امیر وهاب

امین صدرا

ایزدمهر

باقر

بَركیارُق

امیر هاتف

امین طاها (طه)

ایزدوند

بامداد

بَرمك

امیر هادی

امین عطا

ایزدیار

بامشاد

بُرنا

امیر هاشم

امین علی

ایشا

باور

برومند

امیر هدایت

امین محمّد

ایقان

باوند

بُرهان

امیر همایون

امین مهدی

ایلشاد

باهِر

بُرهان الدین

امیر همت

اندرز

ایلشن

بِتیس

بِریار

امیر هوشنگ

اندیش

ایلقار

بختیار

بَرید

امیر هوشیار

انور

ایلماز

بخَشا

بُریَد