لیلی

مأوا

ماه شید

متانه

مرُسا

لی لی

ماه

ماه صنم

متینا

مِرسده

لَیلیا

ماه آذر

ماه طلَعت

متینه

مَرسین

لی لی ناز

ماه آفرید

ماه فروز

مُجلله

مُرصَع

لَیِنا

ماه آفرین

ماه فروغ

مُجیرا

مرَضیه

لَینّه

ماها

ماهك

محبت

مرَمرَ

لیوزا

ماهانا

ماهكان

محبوبه

مرَمرَی

لیوسا

ماه بخت

ماه گل

محترم

مرَمرَین

م

ماه پری

ماه منظر

محتشمه

مرُوا

ماتینا

ماه پسند

ماه منیر

محجوب

مرُوارید

ماجده

ماه پیكر

ماهناز

محجوبه

مُروَه

مارال

ماهتا

ماه نِسا

مُحَدِثه

مریان

ماری

ماهتاب

ماه نگار

مُحَدثّه زهرا

مرَیس

ماریا

ماه تابان

ماه نوش

محسنه

مریسا

مارین

ماه تیسا

ماهنی

مُحَلا

مریم

مارینا

ماه تینا

ماه نیلا

محموده

مُزَیَن

مژان

مُكَرمه

مُنور

مِهبانو

مِهراز

مژده

مَكنونه

مُنوره

مَه تا

مهراعظم

مژگان

مَكیه

منُیبا

مَهتا

مِهرافرز

مستانه

ملاحت

مُنیر

مَه تابان

مِهرافزا

مستوره

مَلائِك

مُنیرالعظم

مَهتاج

مِهرانا

مسرت

ملایم

مُنیره

مَه تیام

مِهراندخت

مسرور

مَلك جهان

مَنیژه

مهَ جَبین

مِهران گل

معدده

مَلَك زمان

مواهب

مِهدا

مِهرانگیز

مشاعل

مَلَك سیما

موحده

مِهدانا

مهرانوش

مشان

مَلَك شاد

موزون

مَهدخت

مِهرانه

مشكات

مَلَك ناز

موژان

مهدیا

مهربان

مشك ناز

مَلَك نسا

مُوژانا

مَهدیس

مِهربانو