امیر بهتاش

امیر دانش

امیر شهاب

امیر فرزام

امیر محمّد

امیر بِهراد

امیر ذوالفقار

امیر شهریار

امیر فرزین

امیر محمود

امیر بهرام

امیر راد

امیر صابر

امیر فرشاد

امیر مختار

امیر بهزاد

امیر رادین

امیر صادق

امیر فرنام

امیر مرتضی

امیر بهمن

امیر رامتین

امیر صالح

امیر فَرهام

امیر مردان

امیر بهنود

امیر رحمت

امیر صدرا

امیر فرهنگ

امیر مرصاد

امیر پارسا

امیر رسا

امیر صدرالدین

امیر فؤاد

امیر مسعود

امیر پاشا

امیر رسام

امیر صیام

امیر فضل الله

امیر مشهود

امیر پدرام

امیر رسول

امیر ضیاء الدین

امیر فیاض

امیر مصطفی

امیر پرهام

امیر رشید

امیر طارق

امیر قادر

امیر مظفر

امیر مُعزِ

امیر یحیی

اوحد

ایلیار

بَدیع الزمان

امیر معین

امیر یدالله

اوختای

ایلیاز

بَرات

امیر مؤمن

امیر یزدان

اوراز

ایلیان

بَراز