گلدخت

گل سیما

گل نسیم

گیتا

لاله گون

گلدشت

گلشا

گلنوش

گیتانوش

لاله وش

گلدوست

گلشاد

گل نوشا

گیتی

لامِعه

گلدوش

گلشكر

گلوار

گیتی افروز

لاون

گلدیس

گلشَن

گلوَر

گیتی دخت

لاوین

گلزار

گلشید

گلوَش

گیتی فروغ

لُبابه

گلام

گل صبا

گلی

گیتی ناز

لُبانه

گلربا

گلطلا

گلیا

گیرا

لبخند

گلرخ

گلعذار

گلیاد

گیسا

لُبنا

گلرخسار

گل غنچه

گلیار

گیسو

لطافت

گلرخشان

گلفام

گل یاس

گیشا

لَطیف

گلرنگ

گلفر

گلیتا

گیلا

لَطیفه

گلرو

لگ فروغ

گلی دخت

گیلار

لَعبا

گلریز

گلفشان

گلیرخ

گیلان

لُعبت

لعیا

ماریه

ماه جهان

ماهوار

مُحَنّا

لِقا

ماگنولیا

ماه چهر

ماهوَر

مَحیا

لمیا

مالیا

ماه چهره

ماه وش

مُحَیّا

لَمیعه

مامَك

ماه دخت

ماهین

مِدحت

لَنا

مامَكان

ماهِده

ماهینه

مِدیا

لونا

مانا

ماه دیس

مایا

مَدیحه

لیا

مانادخت

ماهرخ

مایان

مدیسه

لَیان

مانترا

ماهرخسار

مائده

مرال

لَیانا

ماندا

ماهرو

مایسا

مَرام

لیدیا

ماندان

ماهروی

مباركه

مرجان

لیزان

ماندانا

ماهره

مبراّ

مرجان چهر

لیلا

ماندگار

ماهریز

مبُشره

مرجان دخت

لیلا زكیه

مانلی

ماه سا

مبینا

مرجان رخ

لیلوفر

مانوشاك

ماه ستّی

مبینه

مرجانه

لیلی

مانیا

ماه سیما

متانت

مرحمت