فَضلیت

كامدخت

كیارخ

گل آور

گل بهاره

فضیله

كامله

كیازر

گُل آویز

گل بید

فقیهه

كاملیا

كیانا

گل آئین

گل بیز

فوزیه

كامناز

كیاناز

گلاب

گل بین

فوژان

كامیشا

كیاندخت

گلابتون

گلپاره

فَهامه

كامینه

كیانرخ

گِلاره

گلپاك

فهمیده

كاناز

كیژان

گلاریس

گلپر

فهیمه

كانی

كیلان

گلارین

گلپری

فیروزه

كانیا

كیمیا

گل افروز

گلپسند

گل پونه

گلریزان

گلگون

گُلین

گیلانا

گل پیرا

گلزاد

گلگونه

گُلینا

گیلدا

گل پیكر

گلریزان

گل گیتی

گُلینوش

گیل ماه

گل تابان

گلزاد

گل گیس

گُلینه

گیل ناز

گل جو

گلزار

گل گیسو

گندم

گیله وا

گل جهان

گلزر

گلمان

گوارا

گیوا

گل چمن

گلزری

گُلمُر

گوزل

ل

گلچهر

گلسا

گلمُو

گولن

لاچین

گل چهره

گلسار

گلمهر

گونای

لادن

گلچین

گلسان

گل مُیس

گوهر

لاریسا

گلخند

گلسانا

گل مینو

گوهر افشان

لاله

گلخندان

گلستان

گلنار

گوهر الشریعه

لاله دخت

گل خنده

گلستانه

گلناری

گوهرشاد

لاله رخ

گل خواه

گل سرخ

گلناز

گوهر ناز

لاله رو

گلدار

گل سفید

گلنام

گویچك

لاله زار

گل دامن

گل سمین

گل نرگس

گهربار

لاله سار

گلدانه

گل سوری

گل نسا

گهرناز

لاله سان