فادیه

فاطمه كوثر

فَراّ

فردیس چهر

فریتا

فادهه

فاطمه مانا

فُراتِه

فردیس مهر

فریچهر

فاضله

فاطمه مُحدّثه

فَراتین

فرزان دخت

فریچهره

فاطِره

فاطمه محیا

فرانك

فرزانه

فَریدا

فاطمه

فاطمه مُطهّره

فَرانه

فَرسا

فریدخت

فریدل

ق

كانیاو

كیمیا زهرا

گل افزا

فریده

قاصدك

كُبری

كی ناز

گل افشان

فریرخ

قانته

كتانه

كیواندخت

گُلاله

فریرو

قُدسی

كتایون

كیوانه

گُلان

فریسا

قُدسیه

كتیبه

كِیهان رخ

گُلان دخت

فریسان

قدیره

كرانه

كِیهانه

گلانه

فَریشا

قدیسه

كُردیا

گ

گِلاویژ

فریما

قُره العین

كریمه

گرامی

گلایل (گلایول)

فریمانه

قِصه

كَژال

گرامی دخت

گلبار

فریماه

قصیده

كعبه

گراناز

گلباران

فَری مهر

قمر

كُلاله

گران مهر

گلبام

فَرین

قمر الزمان

كلثوم

گران ناز

گلبان

فَرینا

قمر سیما

كَمند

گُردآفرید

گلبانگ

فرینار

ك

كوثر 

گُردآفرین

گل بخت

فریناز

كاتوزا

كوثر الزهرا

گُردیه

گل بخش

فرینو

كادوسا

كوشادخت

گُزینه

گلبَر

فرینوش

كارین

كوكب

گَشتا

گلبرگ

فریوار

كارینا

كوكب دخت

گشین

گلبن

فریوش

كازیوه

كهربا

گل آذین

گلبو

فریهام

كاشانه

كیاچهر

گل آرا

گلبوته

فصیحه

كاظمه

كیادخت

گل آسا

گلبوی

فِضه

كاكوتی

كیارا

گل آنا

گل بهار