عفرا

فاطمه اطهر

فاطمه نرجس

فَرح

فَرسیما

عفیفه

فطمه بهار

فاطمه نِسا

فرح انگیز

فرشته

عقیق

فاطمه ثَمین

فاطمه نورا

فرحانه

فرشیده

عقیقه

فاطمه ثنا

فاطمه هُدی

فرح بخش

فُرصت

عقلیه

فاطمه خُسنی (حُسنا)

فاطمه هستی

فَرحت

فَرگُل

علویه

فاطمه حورا

فاطمه یاس

فرح دخت

فَرناز

علیا

فاطمه دُرسا

فاطمه یاسمین

فرح روز

فَرنگیس

علیما

فاطمه دیبا

فاطمه یكتا

فرحزاد

فَرنوش

علیمه

فاطمه رقیه

فاطیما

فرح سا

فَرنوشا

عواطف

فاطمه ریحان

فاكِهه

فرح سیما

فَرنیا

عهدیه

فاطمه ریحانه

فالِقه

فرحناز

فَرنیان

عینا

فاطمه زهرا

فانید

فرح نِسا

فرنیك

غ

فاطمه زهره

فانیذ

فرح نوش

فروردین

غایه

فاطمه زینب

فایدیم

فَرّخ 

فروز

غدیره

فاطمه سارا

فائزه

فَرّخ بخت

فروزا

غزال

فاطمه سبا

فایضه (فائضه)

فَرّخ چهر

فروزش

غزاله

فاطمه ستایش

فائقه

فَرّخ رو

فروزنده

غزل

فاطمه سُرور

فتانه

فَرّخ لقا

فروزین

غزوه

فاطمه سما

فَجر

فَرّخ مهر

فروغ

غنچه

فاطمه سنا

فخرالزمان

فَرّخ ناز

فروغ اعظم

ف

فاطمه سیما

فخرجهان

فَرّخنده

فَرهت

فاتن

فاطمه صبا

فخری

فَرّخنده چهر

فرهیخته

فاخته

فاطمه طهورا

فخریه

فردخت

فَریا

فاخره

فاطمه عَذرا

فخیمه

فِردوس

فریال

فادیا

فاطمه غراله

فَدك

فردیس

فریبا