شهدخت

شیلا

صَبیه

طَلایه

عَبیر

شهده

شیلان

صحرا

طَلعت

عدن

شهراز

شیلانه

صداقت

طُلوع

عَدنا

شهربانو

شیلر

صدر

طَلیعه

عَدیله

شهرزاد

شیما

صدری

طَناز

عَذرا

شهرناز

شیمه

صدف

طَنان

عرفانه

شهرنوش

شینا

صدف ناز

طنین

عَرفَه

شهرو

شیوا

صِدیقه

طوبی

عِزت

شهره

شیوا دخت

صِدیقه زهرا

طوعه

عزیزه

شهزاد

شیوه

صُرای

طَهورا

عسل

شهگل

ص

صغری

طهورا فاطمه

عسل ناز

شهلا

صابره

صفا

طَیبه

عِشا

شهناز

صابرین

صفورا

طیبه زهرا

عشرت

شهنوش

صاحبه

صَفیا

طینت

عصمت

شهیدا

صالحه

صَفیه

ظ

عصمت الزمان

شهیره

صائبه

صلا

ظریف

عطرآگین

شهین

صایما 

صمیمه

ظریفه

عطرا

شهین دخت

صائمه 

صنم

ع

عطریا

شیبا

صاینا

صنوبر

عابده

عطرین

شِیدا

صّبا

صَنیعا

عادله

عطرینه

شیدان

صّباح

صوفیا

عارفه

عطریه

شیدانه

صبرا

صوفیه

عارفه زهرا

عطوفت

شیدخت

صبری

صونا

عاصِفه

عطوفه

شیدرخ

صبرین

صَهبا

عاصِمه

عطیه

شیدفر

صبرینا

ض

عاطِفه

عطیه زهرا

شیده

صبرینه

ضُحا

عاقِله

عظمینه

عفت

فاطمه آلاء

فاطمه معصومه

فَرچهر

فرستو