دلیار

راحل

رامش دخت

رَخشنده

رفیعه

دلیلا

راحله

رامه

رُخشید

رقیه

دلیله

راحمه

رامیا

رُخشیده

رقیه ثنا

دِنا

راحیل

رامینا

رخ فروز

رُكسان

دنیا

رادا

رامین دخت

رُز

رُكسانا

دنیز

رادِن

رامینه

رُزا

رُكسانه

رُمّانه

روژین

ریحانه زینب

زلال

ژوان

رمیصا

روژینا

ری را

زلاله

ژیانا

رنا

روسانا

ریژین

زُلفا

ژیلا

رنان

روشا

رئوفه

زلیخا

ژینو

رنانه

روشان

ز

زمانه

س

رنین

روشن

زاكیه

زمرد

ساتگین

روا

روشنا

زاهده

زمزم

ساتین

روانشید

روشنان

زاهره

زوشا

ساجده

روبیتا

روشن چهر

زائره

زهرا

ساجده زهرا

روجا

روشن دخت

زُبیده

زُهره

ساچلی

روجیار

روشن رخ

زُخَل

زُهبیرا

ساحل

روحا

روشنك

زرآسا

زیبا

ساحله

روح افزا

روُمینا

زراختر

زیبادخت

سادنا

روح انگیز

روناس

زرافشان

زیبارو

سادِنه

روح بخش

روناك

زَربار

زیبان

سارا

رودا

روناهی

زردخت

زیبنده

ساراب

رودابه

روُنیا

زردیس

زیتون

سارادخت

روزا

رونیاس

زرفام

زیتونه

سارال

روزانا

رونیكا

زركام

زیلان

ساران

روزچهر

روهینا

زركیسو

زینا

سارای