حبیبه

حمیرا

خزال

دایانا

دل آرای

حدیث

حنا

خزر

دائمه

دل آسا

حدیثا

حَنّانه

خزرناز

دُخشید

دل آگاه

حدیثه

حَنیسه

خَضرا

دُرإ

دل آویز

دلارام

دونا

راز

رانا

رَزان

دل افروز

دیارا

رازان

رانیا

رزانا

دلان

دیانا

رازانه

رانیه

رُزگل

دل انگیز

دیبا

رازاوه

راوك

رَزمینا

دلاویژ

دیبا چهر

رازقی

راویس

رُزی

دلبر

دیبا دخت

رازین

راویه

رُزیتا

دلبند

دیبارخ

راژانه

رایا

رَزین

دلبیدار

دیده

راسن

رایتی

رَزیتا

دلپاك

دیلان

راشا

رایحه

رَزین

دلپذیر

دیلك

راشده

رائده

رَزینا

دلجو

دیما

راشنو

رائیكا

رسادخت

دلخوش

دیمه

راشین

رباب

رَسپینا

دلدار

دینا

راضیه

ربابه

رَستا

دلرام

دی ناز (دیناز)

راغبه

ربیعه

رُستا

دلژین

دیندخت

راغده

رِتاج

رَستاك

دلسا

ذ

رأفت

رَجا

رَشا

دلِستان

ذاكره

رافِده

رُجاب

رُشدیّه

دلشاد

ذُریه

رافعه

رحیمه

رَشیده

دلشید

ذَكیه

رافونه

رخساره

رَضوا

دلفروز

ذَلفا

راكعه

رخسانا

رضوان

دلگشا

ر

راما

رخسانه

رضوانه

دلناز

رابعه 

راما بهشت

رَخشا

رضیه

دلنشین

راتا

رامدخت

رُخشاد

رعنا

دلنواز

راتاناز

رامسینا

رَخشان

رفعت

دلنیا

راتینا

رامش

رَخشانه

رَفیدا