پوران

تامای

توسكا

ثَمینا

جهان ناز

جیران

حَدیقه

حنیفا

خَُلود

دُرافشان

جیلان

حُرمت

حنیفه

خلیله

دَرتاج

جَیهان

حُره

حوا

خوب چهر

دُرثمین

چ

حریر

حورا

خوب رخ

درخشا

چامه

حریر گل

حوراسا

خوب رو

درخشان

چشمان

حُریه

حورالجمال

خورشید

درخشنده

چشمه

حِسانه

حورالعین

خوروش

دُردانه

چكامه

حَسنا

حوراوش

خوشاب

دُرریز

چكاوك

حُسنا (حُسنی)

حورناز

خوشابه

دُرسا

چَمان

حُسنا (حُسنی) زهرا

حوروش

خوش چهره

دُرسان

چَمانه

حَسنه

حوری

خوش دل

دُرفام

چمن

حُسنیه 

حوریا

خوش رو

دُرنا

چمن چهر

حَسیِبا

حوریسا

خوشنام

دُرناز

چمن رخ

حَسیبه

حوریه

خوشه

دُرنیكا

چمن ناز

حشمت

حیات

خیرالنسا

دَریا

چنور

حَفصه

خ

خیزران

دریادیس

چِهرآذر

حفیظه

خاشعِه

د

دریاناز

چِهرزاد

حكیمه

خاطِره

دار گل

دُریانه

چهره

حَلاوت

خالِده

داریادخت

دُریانه

چهره آسا

حُلما

خاور

دارینا

دُریتا

چیستا

حَلیا

خُتن

دالیا

دُرین

ح

حلیفه

خجسته

دامونا

دُرینا

حاتمه

حلیمه

خجسته لقا

دامینه

دُرینوش

حارثه

حِلیه

خدیجه

دانادخت

دُریه

حانا

حماسه

خرامان

دانیا

دعا

حانیه

حمده

خُرمّ دخت

داهیه

دل آذین

حَبه

حمیده

خُرمّ دل

دایان

دل آرا