به آفرید

بِهستان

پارسانا

پَردیس

پَرنیا

به آفرین

بهشت

پارسه

پَرژین

پَرنیانه

بهار

بهشته

پارسی

پرسا

پرنیكا

بهارا

بِهشید

پارلا

پَرستا

پَروا

بهارام

به گل

پارمیدا

پرستش

پرواز

بهاران

بِهناز

پارمیس

پرستو

پروانه

بهاردخت

بِهنوش

پارمیسا

پرستوك

پَرور

بهار زهرا

بِهی

پارمین

پَرسون

پروشا

بهارسا

بِهی دخت

پارنَد

پِرسیا

پُروشات

بهار فاطمه

بَهیره

پاكدین

پَرسیان

پروین

بهارك

بِهین

پاك سیما

پَرسیانا

پروین دخت

بهار ناز

بِهینا

پاكشاد

پَرسین

پروین رخ

بهاره

بِهین دخت

پاك شید

پُرشاد

پَرهون

بهارین

بِهینه

پاك فروغ

پِرشیان

پری

بهان

بِهیه

پاكناز

پَرگشا

پریا

بهان دخت

بیان

پاكنوش

پُرگل

پَریار

بهتا

بیتا

پالیز

پَرلا

پَریاس

بهتاب

بیتادخت

پانا

پَرمیس

پریان

بهترین

بِیدا

پانته آ

پَرَن

پری چهر

به ثَنا

بیدخت

پانی

پَرنا

پری چهره

بهجت

بیدگل

پانیا

پَرناك

پریدخت

بهدخت

بیدمشك

پانید

پَرنچهر

پری رخ

پری رخسار

پوران دخت

تامیلا

تووشیار

ثَمینه

پری رو

پوران رخ

تانای

تَهانی

ثَنا

پری زاد

پوران مهر

تانسو

تهمین دخت

ثَنایا

پَریسا

پورچیستا

تانیا

تهمینه

ج