اِلسانا

امی تیس

ایرسا

باقیه

بروسكه

السای

امیده

ایرن

بالان

بَریدخت

اِلشاد

امیرا

ایشاع

بالنده

بِژوین

ألفت

اَمیله

ایفا

بالی

بَسامه

ألگا

أمَیمَه

ایل آنا

بامی

بُستانه

الماس

امینا

ایل اَی

بامیكا

بِشارت

المیرا

امینه

ایلا

بامیك

بُشری (بشرا)

اِلمیس

اِنتصار

ایلاف

بامین

بَصیرا

النا

اندیشه

ایلدا

بانیه

بَصیرت

اِلناز

اِنسی

ایلسا

باوان

بِعثت

الوان

اِنسیه

ایلسانا

باهِره

بِلقیس

اِلها

اَنفال

ایل لار

بایسته

بِلكا

الهام

اَنوشا

ایل ماه

بتول

بُلور

اِلهه

انوشه

ایلنار

بَتیا

بُلوران

الهه ناز

اَنهار

ایلناز

بُثَینَه

بُلورین

الیا

اَنیس

ایل نور

بخشنده

بَلوط

بِنت الحسنی

بهدیس

بیرسَن

پانیذ

پَرنَد

بتَ الهدی

بهرامه

بیریوان

پانیسا

پَرَندخت

بنفشه

بهرخ

بینا

پایون

پَرندوش

بنوشه

بهرخسار

بینادخت

پاییزان (پائیزان)

پَرنَدیس

بنیا

بِهرو

بی نظیر

پدیده

پَرنَدین

برژانه

بهروز

پ

پَذیره

پَرنَسا

برستان

بِهسا

پادمیرا

پرارین

پرنگ

برستانه

بِهسان

پادنا

پُربها

پُرنوش

به آذین

بِه ستا

پارسا دخت

پَرتو

پَرنون