آهو

آی سُوَن

اَحیا

اِسپنتا

افروز

آهودخت

آی سونا

اختر

اِستاتیرا

افروزان

آی آنا

آی شِن (آیشن)

اَخگر

اِسرا

افروزه

آیات

آیشین (آی شین)

اَخلاص

اسرار

اَفروشه

آی پارا

آی فر (آیفر

ادنا

اَسرین

اَفری

آیتا

آی گل (آیگل)

ادیبه

اَسما

افرینا

آیتاش

آیگین

اَرتا

اَسمر

افسانه

آی تان (آیتان)

آیلا

اَرتادخت

اَسنا

اَفسون

آی تای (آیتای)

آیلار

اُردی

أسوه

اَفشان

آیتك

آیلر

اَرزنده

اِسین

اُفق

اَفنان

الیانا

اَنیسا

ایما

بدَخشان

اَقایقا

اِلیزه

اَنیسه

ایمانا

بَدرالجمال

اَقدس

اَلیسا

اوتانا

ایمانه

بَدرالزمان

اِقلیما

الیستر

اولدوز

ایناس

بَدری

اِكرام

اِلیكا

اوین

اینانا

بدریه

اَكرام

اِلیما

اِهدا

اِیوا

بَدری

اَكرم

الین

ایپك

ب

بدریه

اِكسیر

اِلینا

ایتا

باختر

بَدیعه

اِل آی

أم البنین

ایثار

باران

بَرازا

اِلتِجا

اَماندا

ایدا

بارانك

بَرازك

اِلتیام

اَمانه

ایران

بارانه

بَرشید

اَلحان

أم سلمه

ایرانا

بارسین

بَرفین

اُلدوز

أم فَروه

ایران دخت

بارش

بركه

اِلزا

أم كلثوم

ایران مهر

بارقه

بِرلیان

اِلسا

اَمل

ایرانه

بارین

بُرنادخت