مِهیاد

نَبی

نَعیم رضا

نیرومند

وارث

مَهیار

نَبی الله

نَقی

نیك بُد

وارسته

مُهیمن

نَبیل

نَقیب

نیك آرا

واسپور

میثاق

نِجات

نَوّاب

نیك آهنگ

واسع

میثم

نجم

نوبخت

نیك آیین

واسل

میران

نجم الدین

نوح

نیكان

واعظ

میرشاد

نَجی

نوذر

نیك بین

وافی

میعاد

نَجی الله

نورافشان

نیك پی

واقد

میكائیل

نَجیب

نورالحق

نیك جو

واقف

میكال

نَجیب الدین

نورالدین

نیك خو

والا

میلاد

نَجیب الله

نورالله

نیكداد

والاعلی

میلان

نَظیر

نورالمهدی

نیكراد

والا گهر

ن

نِرسی

نورمند

نیكروز

والایار

ناجی

نَریمان

نوروز

نیكزاد

وامق

وانیار

ونداد

هُژَبر

هوشیار

یاوند

واهِب

وندیداد

هژیان

هوفر

یحیی

وائل

وهاب

هژیر

هومان

یحیی محمّد

وثوق

وَهاج

هستیار

هومن

یدالله

وَجیه الله

وِهاد

هِشام

هومهر

یَرمیا

وحید

وِهّب

هُشیار

هونام

یَزداد

وحید الدین

وَهرز

هُمام

هویار

یَزدان

وحید رضا

ویام

هُمام الدین

هویدا

یزدان داد

وَخشور

ویشتاسب

هُمایون

هیبت الله

یزدان مهر

وِداد

ویهان

هِمت

هَیثَم

یزدان یار

وَدود

هـ

هِمت الله

هیراد

یزجرد

وَدیع

هابیل

همراد

هیربَد

یزگرد

وَرجا

هاتف

هنرمند

هیرش

یشتار