مُدَبِر

مصدَق

مُفید

موفق

مِهربُد

مُدِبَّر

مصطفی

مُقبل

مُوقر

مِهرپو

مدد

مُصفا

مقتدا

مومن

مهرپویان

مرآت

مُصلح

مقداد

موید

مِهرتاش

مُراد

مُصلح الدین

مقصود

مُهاجر

مِهرجو

مرتضی

مُصیب

مقیما

مَهبد

مِهرخو

مرتضی علی

مطیعا

مُكَرم

مَهبود

مِهرداد

مَرتیا

مَظاهر

مُلك آرا

مهتدی

مِهردار

مرزبان

مُظفر

مَلَكان

مِهداد

مِهرزاد

مهرسام

نادر

نَستوه

نوری

نیكفام

مهرسینا

ناصح

نَستهن

نوژَن

نیكفر

مهرشاد

ناصر

نشواد

نوشاد

نیكمهر

مِهركوشا

ناصرالدین

نصّار

نوشروان

نیكنام

مِهركام

ناصر خسرو

نَصر

نَوفَر

نیكوراد

مِهر كوش

ناطق

نَصرالدین

نویان

نیكوش

مِهر كیش

نافع

نَصرالله

نوید

نیكومهر

مِهرمند

نامبد

نُصرت الدین

نوید حسین

نیكونام

مِهرنام

نامجو

نصرت الله

نوید رضا

نیكیار

مِهروان

نامدار

نَصیب

نوین

نیما

مِهرورز

نامور

نَصیر

نهاد

نیو

مِهروند

نامی

نَصیرالدین

نیاسان

نیهاد

مهریاد

نامین

نِظام الدین

نیاوش

و

مَهزیار

نایب

نُعمان

نیاوند

واثق

مُهناد

نایف

نِعمت

نیرم

واجد

مُهنَد

نائل

نِمعت الله

نیرو

واحد

مِهوند

نبَهان

نَعیم

نیروان

وادی