فَرجام

فرنود

فصیح

قدیر

كامنوش

فرجو

فرنور

فَضل

قدیر محمّد

كامور

فرحان

فرواك

فضل الله

قدیم

كاموس

فرّخ پی

فروتن

فكور

قطب الدین

كامیاب

فرّخ داد

فرود

فَلاح

قَوام

كامیار

فرّخ روز

فروَر

فؤاد

قَوام الدین

كامین

فرخزاد

فروغ الدین

فؤاد مهدی

قَهار

كاوش

فرداد

فروهر

فَهام

قهرمان

كاووس

فردید

فَرهاد

فهیم

قَیس

كاوه

فردین

فَرهام

فهیم رضا

ك

كاویار

فرزاد

فَرهان

فیاض

كابیان

كاویان

فرزام

فَرهمند

فیروز

كارا

كبریا

فرزان

فرهنگ

فیروزمند

كاردان

كبیر

فرزانفر

فَرهنوش

فیروزمهر

كارِن

كدیور

فرزان مهر

فَرهود

فیِصل

كارنگ

كرار

كرامت

كیابُد

كِیور

ماجد

مُجِد

كرامت الله

كیاداوود

كیومرث

مادیار

مَجدالدین

كردوی

كیاراد

كیومهر

مارتیا

مُجیب

كریم

كیارام

كِیهان

ماردین

مَجید

كریم محمّد

كیارس

گ

مازیار

مَجید الدین

كژوان

كیارش

گُرد

ماژان

مَجیدرضا

كسا

كیارنگ

گُردیا

ماشاءالله

مُجیر

كسری (كسرا)

كیازاد

گَرسیوز

ماكان

مُجیر الدین

كسما

كیاسام

گَرشا

مالِك

مُحب

كلام

كیاشا

گَرشاسب

مانی

مُحب الدین

كَلان

كیافر

گَشتاسب

مانیاد

محب الله