رایمند

رضی

رَهی

زروند

ساریا

رایِن

رضی الدین

رَهیاب

زریاب

ساسان

رائین

رعد

رهیار

زَریر

ساعد

رایین

رفیع

ریاض

زعیم

ساعی

ربیع

رفیع الدین

ریان

زكریا

ساكو

رحمان

رقیب

رئوف

زمان

سالار

رحمت

ركن الدین

ریونیز

زند

سالار مهدی

رحمت الله

رَمزی

ز

زوبین

سالك

رحمدل

روان مهر

زادان

زُهَیر

سالم

رحیم

روچیار

زاد فرخ

زِید

سام

رُخام

روح الامینی

زادمهر

زیرك

سامان

رزاق

روح الدین

زافر

زین الدین

سامِر

رزَم آرا

روح الله

زاگرس

زین العابدین

سامراد

رزَمجو

رودك

زال

ژ

سامی

رزَمهر

رودین

زامیاد

ژاماسب

سامیار

رزَمیار

روزبان

زاور

ژوبین

سامیز

رزمین

روزبه

زاوش

ژیار

سامین

رَژوال

روزبهان

زاهد

ژیان

سانان

رسا

روزمهر

زاهر

ژیكان

سانی

رسام

روژمان

زایر

ژیوار

سانیار

رستگار

روژهات

زُبید

ژیوان

ساوالان

رستم

روشن مهر

زُبیر

ژیهات

ساوان

ساویز

سِراج

سَمیح

سیروان

شاهو

ساحر

سِراج الدین

سَمیر

سیروس

شاهیده

ساید

سرافراز

سَمیع

سیرین

شاهین

سایق

سرایش

سِنان

سیِف

شایان